تاریخ امروز:۱۱/۰۴/۱۴۰۱

کفش های مردانه و زنانه-چکمه ھای کوتاه و بلند1 min read

چکمه3

5/5 - (1 امتیاز)

مقدمه

فصل پایيز وقتی که به ميانه راه می رسد و ھوا بارانی می شود. بازار چکمه ھای بلند و کوتاه گرم می شود. بھترین راه برای اینکه پاھای خود را از سرما و خيسی حفظ کنيد پوشيدن چکمه است. اما در نظر داشته باشيد که چه نوع چکمه ای انتخاب کنيد.

اگر قصد دارید که از در خانه تان سوار ماشين بشوید. و در مقصد ھم از ماشين پياده شوید (یعنی آنکه اصلاً پياده روی ندارید) می توانيد. از چکمه ھایی با جنس جير استفاده کنيد.

یادتان باشد که با این نوع چکمه ھا باید کيف ھم جنسش را استفاده کنيد. برای رفتن به سرکار یا محل ھای اداری استفاده از این جنس را پيشنھاد نمی کنيم.

نوشته پیشنهادی :   کفش های مردانه و زنانه-چکمه ھای کوتاه و بلند
”]

خرید کفش مردانه و زنانه

این جنس چکمه ھا(کفش زنانه جدید) در نوع کوتاه یا بلندش مناسب برای شرکت در مھمانی ھا یا عروسی ھایی است که در شب ھای پایيزی و زمستانی برگزار می شود. به یاد داشته باشيد که برای استفاده از چکمه ھایی که تا زیر زانو ھستند حتما از شلوار مناسب استفاده کنيد.

برای چکمه ھای بلند با جنس جير به شما پيشنھاد می کنيم از شلوار جين تيره یا ماھوت مشکی استفاده کنيد. در صورتی که می خواھيد از دامن استفاده کنيد دامن ھای تيره با جنس پشمی یا جين ھای تيره بھتر ھستند.

خرید کفش های مردانه و زنانه

چکمه ھای بلند با پاشنه ھای نازک به ھيچ عنوان مناسب استفاده روزمره نيست. حتی اگر جنس آن از چرم باشد. روزھای بارانی که سطوح لغزنده ھستند این کفش اسپرت مردانه باعث می شوند که نتوانيد تعادل خود را حفظ کنيد. استفاده از کيف ھای بزرگ در اشکال مختلف مناسب روزھای پایيزی است.

چراکه در این فصل شما لباس ھای اضافه تری دارید مثل دستکش ،شال گردن یا… و بھتر آن است که وقتی آنھا را لازم ندارید در کيف تان بگذارید به جای آنکه دستتان بگيرید.

نوشته پیشنهادی :   کفش های مردانه و زنانه-چکمه ھای کوتاه و بلند
”]

کفش های چرم مردانه و زنانه

بپوشيدش؟ چند دست لباس بنفش دارید؟ و مطمئن باشيد که ھرچقدر ھم که آن کفش رسمی مردانه زیبا باشد باید با سایر لباس ھای شما ھماھنگی داشته باشد. پيشنھاد ما برای شما انتخاب یک نيم بوت است که بھتر است رنگش مشکی یا قھوه ای تيره باشد. کفش مردانه چرم پاشنه چھارگوش برای این فصل بھتر است چرا که می توانيد آن را با شلوار پارچه ای یا جين ھماھنگ کنيد.

سعی کنيد پاشنه چکمه بيشتر از ۵ سانتی متر نباشد. اگر چکمه شما زیپ نداشته باشد می توانيد بيشتر اميدوار باشيد که روزھای بيشتری از آن استفاده خواھيد کرد. چون زیپ مشمول ھيچ گارانتی نمی شود و اگر زیپ چکمه شما به ھردليلی خراب شود باید با چکمه تان خداحافظی کنيد.

حتما چکمه تان را یک شماره بزرگ تر بخرید که اگر خواستيد جوراب کلفت بپوشيد بتوانيد چون در روزھای برفی و سرد جوراب نازک باعث می شود که به دليل سرما از چکمه تان متنفر شوید!

کفش های ست مردانه و زنانه

یک پيشنھاد دیگر ھم برایتان داریم اگر می توانيد پا روی قلبتان بگذارید. از خریدن چکمه بلند منصرف شوید! به طور کلی استفاده از نوع فانتزی آن در روزھای بارانی غيرممکن است و در روزھای غيربارانی ھم داخل آن خيلی گرم است. مگر شما در سراسر زمستان به چند عروسی دعوت می شوید.

که بخواھيد ھزینه ای به این سنگينی را متحمل شوید. اما اگر واقعا دلتان یک چکمه بلند می خواھد پيشنھاد می کنيم. که جنسش را چرم انتخاب کنيد. باز ھم به زیپ توجه کنيد که اگر نباشد بھتر است و در چکمه بلند بھترین حالت کوتاھی پاشنه آن است.

متناسب با قدتان چکمه را انتخاب کنيد اگر قد بلندی ندارید چکمه تا بالای زانو مناسب شما نيست. ھماھنگ بودن رنگ کيف و کفشتان را ھم فراموش نکنيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.