تاریخ امروز:۰۴/۱۱/۱۴۰۰

معیار های اصلی انتخاب کفش کوهنوردی

کفش کوهنوردی1
Rate this post

مقدمه

از قدیم معروف بوده است که پا قلب دوم انسان و مخصوصا کوھنوردان است . بنابراین کفش که محافظ پا است از مھمترین وسایل و پوشاک کوھنوردی به شمار می رود .

یکی از اشکالات کفش ھای چرمی زمستانی وزن بالای آنھا بود. که با اختراع لایه ھا و پارچه ھای جدید با عناوین گورتکس – سيمپاتکس و تينسوليت تا حدی این نقيصه جبران گردیده است . لایه گورتکس که در انواع پوشاک زمستانی کوھنوردی نيز بکار می رود.

دارای خاصيت یک طرفه بودن است ؛ یعنی تنھا از یک طرف کاملاً ضد آب و باد است. و در نتيجه از داخل بخار و گرمای ناشی از تعرق و فعاليت را بخارج می فرستد. و از خيس شدن پوشاک زیر و سرمازدگی جلوگيری می کند.

امروزه برای ھر نوع برنامه کوھنوردی و برای ھر فصل و منطقه کفش خاصی ساخته شده و مورد استفاده قرار می گيرد.

و دیگر عنوان کفش ھای چھار فصل یا ھمه کاره دور از ذھن می باشد. به عنوان مثال در کفش ھای مخصوص سنگنوردی نوع کفش برای مرد و زن و ھمچنين بسته به جنس و نوع سنگ متفاوت می باشد.

کفش کوهنودی

بطور کل می توان کفش ھا را به ۶ دسته بزرگ به شرح زیر تقسيم کرد :

کفش صعودھای ھيماليایی که سه پوش و یا دو پوش ھستند . نوع دوپوش از یک کفش کوچک و تنک مثل کفش رشته کشتی که بجای بند دارای چسبک است. تشکيل می شود. و این کفش درون کفش اصلی که بزرگتر است قرار می گيرد .

می توان شب در داخل چادر و کيسه خواب کفش بيرونی را می توان از پا دربیاورید. و از به عنوان جوراب می توان از پوش داخلی استفاده کنید . در نوع سه پوش علاوه بر این دو کفش یک لایه گتر بلند نيز بر روی کفش قرار می گيرد. که به دور کفش دوخته شده و تمام رویه و اطراف کفش را در بر می گيرد .

کفش کوھنوری سنگين در صعود ھای بلند زمستانی مانند ارتفاعات ایران بکار می روند. و دارای یک یا چند لایه فوق الذکر می باشند و قابليت نصب کرامپون را ھم دارند .

نکات:

کفش کوھنوردی یا کفش نيمه سنگين که برای سه فصل اول سال مورد استفاده قرار می گيرد . کفش کوھپيمایی یا ترکينک کفش ھایی سبک است و برای صعود ھای یک روزه یا چند روزه سبک و کم ارتفاع بکار می رود .

کفش سنگنوردی یا کتان سنگ جھت صعود ھای داخل سالن و یا سنگنوردی طبيعی بکار می رود.

نکات :

بعد از ھر برنامه کفش را کاملاً تميز کرده و داخل آن را با روزنامه پر کنيد تا ھم رطوبت آن گرفته شود و ھم حالت و فرم خود را حفظ کند . ھيچگاه آن را خيس را برای خشک شدن در برابر حرارت مستقيم مثل آفتاب و آتش قرار ندھيد .

"<yoastmark

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.