تاریخ امروز:۱۰/۰۴/۱۴۰۱

پا های ما-قلب سالم در کفشھای راحت1 min read

پاهای سالم2

Rate this post
پاهای سالم

چينيان قــدیم در گذشته به پا اھميت زیادی می دادند و ازآن به عنوان “قلب دوم” انسان یاد می کردند. آنھا نقاط مشخصـی از کف پا را بــا یــکی از حــواس پنجـگانه مرتبط می دانستند. مثلاً منطقه بين انگشت سوم الی پنجم را با چشم و یا پاشنه پا را با عصب سياتيک ارتباط می دادند.

در پيشينه ادب فارسی نيز از نقش کفش مناسب و راحت در قالب ضرب المثل ھای معروف بسيار یاد شده است ضرب المثلھای ((تھی پای رفتن به از کفش تنگ)) یا(( لنگه کفش در بيابان غنيمت است )) ھمگی نشان دھنده تجارب پيشينيان ما در مورد کفش راحت و مناسب بوده است.

▪ در اولين مرحله این سوال مطرح می شود که کفش مناسب چيست؟

می توان گفت که در انتخاب کفش معمولاً عامل تاثير مشخصی دارند:

قيمت, جنس و رنگ و مدل. قيمت یک عامل اقتصادی است. که به فرد و جامعه مربوط می شود رنگ و مدل ھم متاثر از سن, جنسيت و گرایش ھای فردی و اجتماعی می باشند. وجنس و کيفيت کفش ھم به اوضاع اقتصــادی و وجدان اجتماعی جامعه باز می گردد.

اما بر اساس تحقيقات انجام شده می توان گفت که مردم در انتخاب کفش, مدل و قيمت آن از فاکتورھای بسيار مھم می دانند. و متاسفانه راحتی کفش جزء اولين اولویت ھای آنان قرار نمی گيرد.

شاھد این مدعا خستگی, داغی و سوزش پا و شيوع انواع ناھنجاریھا مثل انگشتان چکشی انگشت شست کج, ناخن فرو رفته, تاولو ميخچه, بونيون, کف پای صافو کف پای گود, پای پھن, کوتاھی آشيلو احساس کمر درد مفاصل مچ, زانو و… در عموم مردم می باشد.

که گاھی اوقات کفش نامناسب به عنوان علت اصلی آنھا و در دیگر موارد به عنوان تشدید کننده درد عمل می کند.

مفھوم راحتی کفش از اندازه بودن آن متفاوت است چرا که راحتی کفش به معنای در نظر گرفتن کارکردھای واقعی کفش در ھنگام انتخاب است. و کارکرد اصلی کفش به نقش حمایتی و حفاظتی آن باز می گردد. انسان بر روی دو پای خویش راه می رود و می پرد و می جھد و می دود.

وقتی به آناليز حرکت پا توجه می کنيم, پای انسان را یک اھرم حرکتی می یابيم که در مقابل نيروھای واکنشی زمين از خود کنش نشان می دھد و بدون یک کفش مناسب, به بافتھای نرم پا– به ویژه در خواھد شد.

پاهای سالم

▪ چند توصيه برای انتخاب کفش:

ـ برای خرید کفش سعی کنيد بعد از ظھرھا اقدام نمایيد. چرا که در این زمان پا اندازه واقعی خود را به دست آورده است. بھتر است در ھنگام خرید کفش, و ھر دو لنگه کفش را بپوشيد. و اندکی با آن راه بروید وارد شده یا اینکه خيلی گشاد و آزاد باشد خود داری کنيد.

ـ به انگشتان کوچک خود نگاه کنيد که به صورت برجستگی در رویه کفش ھویدا نشده باشند.

توجه کنيدکه پاشنه پا کاملاً در کفش جا بگيردو زیرا پا ابتدا از پاشنه فرود می آید. و گشادی یا تنگی آن باعث چرخش و زمين خوردن فرد می شود.

پنجه باریک در کفش و عامل اصلی عارضه شست کج و فرو رفتن ناخن در انگشت شست است. و در استفاده دراز مدت باعث ایجاد ضایعات مفصلی و سوزش, پينه بستن رو و لای انگشتان و اثرات نامطلوب بـر عضلات ناحيه کف و ساق پا می شود.

ـ استفاده از کفش ھای پاشنه بلند باعث افزایش گودی کمر و متعاقب آن کمر دردو کوتاه شدن آشيل, ار بين رفتن گودی پا و تسریع در ایجاد کف پای صاف خواھد شد.

حداکثر ارتفاع مجاز پاشنه ٢ سانتی متر است. و ھمچنين توجه به سطح مقطع کفش از ضروریاتی است که بایستی تمام وسعت پاشنه را بپوشاند.

▪ روش ھای نگه داری از کفش

در فواصل منظم از واکس استفاده کنيد زیرا واکس را نرم و عمر آن را زیاد می کند.

در صورت شستن بھتر است آنرا در ھوای معمولی خشک کنيد. چرا که خشک کردن با حرارت به یکباره باعث ترکيدن َآن خواھد شد.

توجه کنید یک روزنامه رو مچاله کرده و داخل ان قرار دهید تا شکل اولیه خود را از دست ندهد. اگر کفشتان شوره زد، ابتدا آن را با مخلوط آب و سرکه بشویيد و سپس گليسيرین بر روی آن بماليد. برای جلوگيری از بو گرفتن کفش، علاوه بر شسنشوی مرتب پا و جوراب، داخل کفش خود پودر ساچ بپاشيد.

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.