تاریخ امروز:۱۴/۰۹/۱۴۰۱

شلوار جین مردانه-راهنمای ویژه انتخاب شلوار جين[۲۰۲۰]1 min read

شلوار جین

5/5 - (21 امتیاز)

برای اغلب جوانان، شلوار جین بـا ارزشتـرین لباس داخل كمد محسوب ميگردد. معمولاً این توجه بدليل گران قيمتی و یا زیبایی آن نبوده، بلكه بـعـلت تـطبيق پذیری و ھمه جا پـوش بودن آن می باشد. شما ميتوانيد شلوار جین مردانه ترک اصل را در خـانه، محل كـار و گـردشـھا و ميـھـمانی ھای غير رسمی بپـوشيد. بـرخـلاف ایـن سودمنـدی یـافـتـن منـاسبترین آن آسان نيست.با این شرایط زمانی كه بدنبال شلوار جینی مناسب بـرای خود ميگردید چكار باید بكنيد؟ گذشته از قيمت چند نـكتـه زیر را نيز باید بخاطر بسپارید.

انتخاب صحيح شلوار جین مردانه

به دنبال جین ھای مستقل از زمان بگردید، گفتن اینكه چه نوع شلوار جین مردانه راسته سال بعد مد خواھد شد مشكل اسـت، اما با برگزیدن مدلـھای آزمـوده شـده و استيـل ھـای واقـعی جین ميتوانيد شلواری را انتخاب كنيد كـه سالھا شيك و مطابق با روز باقی بماند. در زیر سه مثال كلاسيك آورده شده است:

شلوار جین مردانه(جينھای آبی اورجينال)

از شلوارھای كار زبر و با دوام ساخته شده و اكنون فراگيرترین لباسی است كه می توانيد داشته باشيد.

شلوار جین مردانه

شلوار جین مردانه(جينھای آبی مقداری كم رنگ شده)

این نـوع غير رسمی تر از ھـر نـوع دیـگـر بوده و ميتوان آنرا ھمراه با یك كت اسپرت و پيراھن شيك بر تن نمود.

شلوار جین مردانه

مشاهده و خرید محصول

شلوار جین مردانه(جينھای چروك)

نوع سنگ شور شده قھوه ای یـا جين چروك آبی. این مدل شيك تر از انواع معمولی جين بوده و ھمه پوش تر و معمولاً مد می باشد. رنگھای تند تر مانند قرمز محدودیت زمانی داشتـه و ھمـيشه مد نيستند. ھمچنين باید از رنــگھای سفيد و مشكی اجتناب كنيد. جينھای مشكی خيلی زود از مد می افتـند و جين سفيد نيز تا زمانيكه دون جانسون نباشيد نيازی به خریداریش نخواھيد داشت.

شلوار جین مردانه

توجه كنيد كه چه وقت قرار است آن را بپوشيد

راحتی شلوار لی مشکی مردانه جذب در تن مھمترین مسئله آن بشمار ميرود. درنـھایت شيك ترین شلوار جین ھم اگر در آن راحت نباشيد، باعث نامتناسب بنظر رسيـدن شـمـا خـواھـد شد. با این حال درنظر داشتن اینـكه چـه وقـت و كـجا ميخواھيد شلوار جین خود را بپوشيد، در روند انتخاب آن كمك بسزائی بشما خواھد نمود.

برای مثال اگر در محل كار فقط كت و شلوار مردانه اسپرت مـی پـوشيد، مـمكن است شلوار جین زنانه خود را صرفا برای قدم زدن اطراف منزل و یا گردش استفاده كنيدكـه ایـن بـه مـعنـای داشتـن محدودیتھای كـمتر ھنگام برگزیدن نوع و ظاھر شلوار است. با اینحال اگر در محيط كاری شما پوشيـدن بهترین رنگ شلوار جین مردانه مجاز باشد، ممكن است بخواھيد ھميشه جين بپوشيد كه در این صورت باید در انتخاب شلوار خود دقت بيشتری نموده و معيارھای مھم تری را درنظر بگيرید. در ھر دو حالت مطـمئـن شوید كه شلوار جين شما با كفشھا یا پوتينھایتان ھمخوانی داشته باشد.

شلوار جين مردانه با جلوه انتخاب كنيد

فقط به این دليل كه ميخواھيد نوع كلاسيكی را خریداری كنيد، حتما نباید شلوار جينی خسته كنــنده را برگزینيد. مدلھای كلاسيك شيك در عين حال ميتوانند جلوه نيز داشته باشند. مثلاً ميتوانيد نوع راسته، مخروطی شكل و یا پاچه گشاد آنرا انتخاب كنيد.

شلوار جین مردانه کاملاً اندازه را خریداری نمایيد

فرقی نمی كنـد شلوار جينی كه انتخاب می نمایيد چقدر زیبا و شيك باشد، اگر برایتان بزرگ یا كوچـك بـاشد، بـاعـث خنـده دار شدن شما خواھدشد. ابتـدا مطمئن شوید كه پاچه و كمر آن زیاد تنگ نبـاشد. ھمچنـين بـاید در آیـنه ببينيد كه پشت شلوار ھم خوب ایستاده باشد. یادتان باشد،

اگر به شما نمی آمد، یكی دیگر را امتحان كنيد.به عـلاوه چون شلوارھای جين ممكن است آب رفته و كوچك شوند بھتر است كه كمی قدش را بلند تر انتخاب كنيد. این كار بشما امكان ميدھـدپـاچه شـلوار را كمی بالازده و یا ھر گونه اصلاح مطابق با ميل خود را اعمال نمایيد.

شلوار جین مردانه

وضعيت تن خور شلوار جین مردانه را بسنجيد

بھترین روش برای آزمودن ارزش شلوار جين شما این است كه آنرا بطور آزمایشی بـرتن كنيد. كمی با آن در فروشگاه قدم زده و مـقدار حـجـم جيـبو ميـزان راحتـيش را ھنـگام نشستن بررسی كنيد. آیا دسته كليد یا كيفتان جا می شود؟ آیـا آن شلوار در برخی از فصول باعث گرما یا خارش دربدن ميگردد؟

ھمچنين باید آن را با كمربندی كه ھميشه می بندید امتحان كنيد. این باعث می شود تا از اندازه كمر و تطابق كمبربند با شلوار اطمينان حاصل نمایيد.در نھایت، شلوار را با كفشھایی كه ھميشه می پوشيد امتحان كنـيـد، و بـيـاد داشـتـه بـاشيد كه علاوه بر اطمينان از ھمانگی رنـگ آن دو، ب

 

ایـدببـيـنيد كـه شـلـوار خـوب روی كفش قرار می گيرد یا خير. اگر قد شلوار كمی بلند تر بود، آن را تـا بزنيـد. انـتـھای پـاچه شلوار باید با قسمت بالایی كفی كفش ھم طراز باشد.

مطمئن شوید كه شلوار جین مردانه از قبل كوچك شده است

ھر كسی می داند كه وقتی شلوار جين مورد علاقه اش كوچك می شود چقـدر بـاعـث عصبانيت می گردد. اطـمينان یافتن از اینكه شلوار قبلا كوچك شده است، ضرر و زیان را كاھش خواھد داده و در آینده این مقدار كوچك به حداقل خواھد رسيد.با این حال بخاطر داشته باشيد كه اندازه شلوار را كمی بلندتر از حد نياز انتخاب كنيد.

 

شلوار جین مردانه

مشاهده و خرید محصول

مراقبت از انواع شلوار جين مردانه

پيش از اتو زدن آنرا بشویيد

قبل از اینكه پاچه شلوار را تو بزنيد آن را بشویـيـد تـا ابـتـدا بـه انـدازه واقعی در آید. برای اطمـيـنان خـاطر بيشتر مقداری كمتر از اندازه مورد نياز توبزنيد تا اگر باز ھـم شلـوار آب رفت قدش كوتاه نشود.

شلوار جین مردانه را پشت و رو بشویيد

اوليـن بـاری كـه می خواھيـد شلوار جين خود را بشویيد، آن را جـدا از لـبـاسھـای دیـگر شستشو نمایيد. دفعات بعد بھتر است برای حفظ رنگ و ظاھر كلی آنرا پشت رو كرده و سپس بشویيد.

نوشته پیشنهادی :   راهنمای جامع و کامل در انتخاب شلوار کتان مردانه {جذاب}+لینک

آنرا در ماشين خشك كن نيندازید

ھميشه شلوار جين خود را برای خشك كردن روی بــند و یا روی پایه ھای مخصوص قرار داده و مطمئن شوید كه روی ھم تا نخورده باشد.

شلوار جين مردانه شيك برای جوانان

ھميشه پيدا كردن شلوار جين مناسب آسان نيست، بخصوص برای مردان كه ترجيح ميدھند بجای صرف ساعتھای طولانی برای خرید لباس بهمطب دندانپزشكی بروند. با این حال با بخاطر سپردن این نكات ميتوانيد شلوار جين مناسب خود را براحتی بيابيد.

سایت فست مد، در کنار فروش لباس های مختلف زنانه و مردانه، یک سایت فروش شلوار جین مردانه نیز هست و برای خرید شلوار جین مردانه ارزان و همچنین خرید شلوار جین کلاسیک مردانه خود می توانید از انتهای همین مطلب اقدام کنید.

تصاویر بیشتر

شلوار جین مردانه

مشاهده و خرید محصول

شلوار جین مردانه

شلوار جین مردانه

مشاهده و خرید محصول

شلوار جین مردانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *