شلوار مردانهلباس مردانهمردانه

شلوار جین مردانه-راهنمای ویژه انتخاب شلوار جين[۲۰۲۰]

 

برای اغلب جوانان، شلوار جین بـا ارزشتـرین لباس داخل كمد محسوب ميگردد. معمولاً این توجه بدليل گران قيمتی و یا زیبایی آن نبوده، بلكه بـعـلت تـطبيق پذیری و ھمه جا پـوش بودن آن می باشد. شما ميتوانيد شلوار جینرا در خـانه، محل كـار و گـردشـھا و ميـھـمانی ھای غير رسمی بپـوشيد. بـرخـلاف ایـن سودمنـدی یـافـتـن منـاسبترین آن آسان نيست.با این شرایط زمانی كه بدنبال شلوار جینی مناسب بـرای خود ميگردید چكار باید بكنيد؟ گذشته از قيمت چند نـكتـه زیر را نيز باید بخاطر بسپارید.

 

انتخاب صحيح

به دنبال جین ھای مستقل از زمان بگردید، گفتن اینكه چه نوع شلوار جینی سال بعد مد خواھد شد مشكل اسـت، اما با برگزیدن مدلـھای آزمـوده شـده و استيـل ھـای واقـعی جین ميتوانيد شلواری را انتخاب كنيد كـه سالھا شيك و مطابق با روز باقی بماند. در زیر سه مثال كلاسيك آورده شده است:

 

جينھای آبی اورجينال:

از شلوارھای كار زبر و با دوام ساخته شده و اكنون فراگيرترین لباسی است كه می توانيد داشته باشيد.

"<yoastmark

 

جينھای آبی مقداری كم رنگ شده:

این نـوع غير رسمی تر از ھـر نـوع دیـگـر بوده و ميتوان آنرا ھمراه با یك كت اسپرت و پيراھن شيك بر تن نمود.

"<yoastmark

 

 

جينھای چروك:

نوع سنگ شور شده قھوه ای یـا جين چروك آبی. این مدل شيك تر از انواع معمولی جين بوده و ھمه پوش تر و معمولاً مد می باشد. رنگھای تند تر مانند قرمز محدودیت زمانی داشتـه و ھمـيشه مد نيستند. ھمچنين باید از رنــگھای سفيد و مشكی اجتناب كنيد. جينھای مشكی خيلی زود از مد می افتـند و جين سفيد نيز تا زمانيكه دون جانسون نباشيد نيازی به خریداریش نخواھيد داشت.

"<yoastmark

 

توجه كنيد كه چه وقت قرار است آن را بپوشيد

راحتی شلوار جین در تن مھمترین مسئله آن بشمار ميرود. درنـھایت شيك ترین شلوار جین ھم اگر در آن راحت نباشيد، باعث نامتناسب بنظر رسيـدن شـمـا خـواھـد شد. با این حال درنظر داشتن اینـكه چـه وقـت و كـجا ميخواھيد شلوار جین خود را بپوشيد، در روند انتخاب آن كمك بسزائی بشما خواھد نمود.

برای مثال اگر در محل كار فقط كت و شلوار مـی پـوشيد، مـمكن است شلوار جین خود را صرفا برای قدم زدن اطراف منزل و یا گردش استفاده كنيدكـه ایـن بـه مـعنـای داشتـن محدودیتھای كـمتر ھنگام برگزیدن نوع و ظاھر شلوار است. با اینحال اگر در محيط كاری شما پوشيـدن شلوار جین مجاز باشد، ممكن است بخواھيد ھميشه جين بپوشيد كه در این صورت باید در انتخاب شلوار خود دقت بيشتری نموده و معيارھای مھم تری را درنظر بگيرید. در ھر دو حالت مطـمئـن شوید كه شلوار جين شما با كفشھا یا پوتينھایتان ھمخوانی داشته باشد.

 

مدل صحيح، تن خور مناسب و چند نكته دیگر برای انتخاب شلوار جين…

 

شلوار جينی با جلوه انتخاب كنيد

فقط به این دليل كه ميخواھيد نوع كلاسيكی را خریداری كنيد، حتما نباید شلوار جينی خسته كنــنده را برگزینيد. مدلھای كلاسيك شيك در عين حال ميتوانند جلوه نيز داشته باشند. مثلاً ميتوانيد نوع راسته، مخروطی شكل و یا پاچه گشاد آنرا انتخاب كنيد.

 

شلواری کاملاً اندازه را خریداری نمایيد.

فرقی نمی كنـد شلوار جينی كه انتخاب می نمایيد چقدر زیبا و شيك باشد، اگر برایتان بزرگ یا كوچـك بـاشد، بـاعـث خنـده دار شدن شما خواھدشد. ابتـدا مطمئن شوید كه پاچه و كمر آن زیاد تنگ نبـاشد. ھمچنـين بـاید در آیـنه ببينيد كه پشت شلوار ھم خوب ایستاده باشد. یادتان باشد،

اگر به شما نمی آمد، یكی دیگر را امتحان كنيد.به عـلاوه چون شلوارھای جين ممكن است آب رفته و كوچك شوند بھتر است كه كمی قدش را بلند تر انتخاب كنيد. این كار بشما امكان ميدھـدپـاچه شـلوار را كمی بالازده و یا ھر گونه اصلاح مطابق با ميل خود را اعمال نمایيد.

وضعيت تن خور شلوار را بسنجيد

بھترین روش برای آزمودن ارزش شلوار جين شما این است كه آنرا بطور آزمایشی بـرتن كنيد. كمی با آن در فروشگاه قدم زده و مـقدار حـجـم جيـبو ميـزان راحتـيش را ھنـگام نشستن بررسی كنيد. آیا دسته كليد یا كيفتان جا می شود؟ آیـا آن شلوار در برخی از فصول باعث گرما یا خارش دربدن ميگردد؟

ھمچنين باید آن را با كمربندی كه ھميشه می بندید امتحان كنيد. این باعث می شود تا از اندازه كمر و تطابق كمبربند با شلوار اطمينان حاصل نمایيد.در نھایت، شلوار را با كفشھایی كه ھميشه می پوشيد امتحان كنـيـد، و بـيـاد داشـتـه بـاشيد كه علاوه بر اطمينان از ھمانگی رنـگ آن دو، بایـدببـيـنيد كـه شـلـوار خـوب روی كفش قرار می گيرد یا خير. اگر قد شلوار كمی بلند تر بود، آن را تـا بزنيـد. انـتـھای پـاچه شلوار باید با قسمت بالایی كفی كفش ھم طراز باشد.


بیشتر بخوانید: مانتو حریر بلند-جذاب ترین مدل های مانتو حریر بلند


مطمئن شوید كه از قبل كوچك شده است

ھر كسی می داند كه وقتی شلوار جين مورد علاقه اش كوچك می شود چقـدر بـاعـث عصبانيت می گردد. اطـمينان یافتن از اینكه شلوار قبلا كوچك شده است، ضرر و زیان را كاھش خواھد داده و در آینده این مقدار كوچك به حداقل خواھد رسيد.با این حال بخاطر داشته باشيد كه اندازه شلوار را كمی بلندتر از حد نياز انتخاب كنيد.

مراقبت از شلوار جين

 

پيش از تو زدن آنرا بشویيد

قبل از اینكه پاچه شلوار را تو بزنيد آن را بشویـيـد تـا ابـتـدا بـه انـدازه واقعی در آید. برای اطمـيـنان خـاطر بيشتر مقداری كمتر از اندازه مورد نياز توبزنيد تا اگر باز ھـم شلـوار آب رفت قدش كوتاه نشود.

شلوار را پشت و رو بشویيد

اوليـن بـاری كـه می خواھيـد شلوار جين خود را بشویيد، آن را جـدا از لـبـاسھـای دیـگر شستشو نمایيد. دفعات بعد بھتر است برای حفظ رنگ و ظاھر كلی آنرا پشت رو كرده و سپس بشویيد.

 

آنرا در ماشين خشك كن نيندازید

ھميشه شلوار جين خود را برای خشك كردن روی بــند و یا روی پایه ھای مخصوص قرار داده و مطمئن شوید كه روی ھم تا نخورده باشد.

 

شلوار جين شيك برای جوانان

ھميشه پيدا كردن شلوار جين مناسب آسان نيست، بخصوص برای مردان كه ترجيح ميدھند بجای صرف ساعتھای طولانی برای خرید لباس بهمطب دندانپزشكی بروند. با این حال با بخاطر سپردن این نكات ميتوانيد شلوار جين مناسب خود را براحتی بيابيد.


بیشتر بخوانید: ساعت رولکس-معرفی [جذاب ترین] ساعت های رولکس


 

 

"<yoastmark

 

"<yoastmark

 

"<yoastmark

 

"<yoastmark

 

"<yoastmark

 

"<yoastmark

 

"<yoastmark

 

"<yoastmark

 

"<yoastmark

 

"<yoastmark

 

"<yoastmark

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه